Yasushi Hagai

  

Location: Nagoya, Japan


Certifications

Certified Scrum Product Owner
Certified ScrumMaster